LH

Regulamin LH.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez LH.pl Sp. z o.o.

I Definicje

 1. Regulamin – postanowienia określające zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Operatora będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).,
 2. Operator- LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000503852 NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł,
 3. Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta (zwanego również abonentem), o parametrach określonych w Specyfikacji usługi, aktywowana z chwilą potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Użytkownika zamówienia przez Operatora lub pośrednictwo w Rejestracji Domeny na rzecz Klienta,
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, która zleca Operatorowi świadczenie usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która w ramach prowadzonej działalności zleca Operatorowi świadczenie usług
 7. Klient - zarejestrowany Użytkownik , który zamówił u Operatora usługę, poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia i zawarł umowę o świadczenie danej usługi z Operatorem.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Operatorem poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Operatora pod adresem www.lh.pl, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 9. Specyfikacja usługi - charakterystyka oferowanej i świadczonej przez Operatora usługi
 10. Domena - unikalny adres (nazwa) strony internetowej, tj. alfanumeryczny, ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką zarejestrowany lub który może zostać zarejestrowany
 11. Rejestracja Domeny - wykupienie i utrzymywanie Domeny z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce domeny
 12. Transfer Domeny – możliwość przeniesienia przez Klienta obsługi Domeny, czyli obsługi administracyjnej i rozliczeń finansowych w od innego operatora doLH.pl sp. z o.o. lub z LH.pl sp. z o.o. do innego operatora
 13. Cennik – cennik usług opublikowany na stronie http://www.lh.pl
 14. Pakiet ruchu (transfer) – wyznaczony w Specyfikacji oferowanej usługi dostępny limit przesyłu danych z i do sieci Internet liczony na podstawie logów serwera lub na warstwie tcp/ip. Obejmuje on protokoły: http, pop3, imap, smtp, ftp i inne, które są wykorzystywane przez Klienta
 15. Rejestr Domen – nadrzędna jednostka lub organizacja, która jest odpowiedzialna za rejestrację oraz zarządzanie Domeną
 16. SPAM – niezamówiona informacja handlowa, przesłana pocztą elektroniczną do adresata, np. reklama
 17. Administrator danych osobowych - Operator w zakresie w jakim przetwarza on dane osobowe Użytkowników/Klientów na warunkach wskazanych w Regulaminie

II Rejestracja nowego użytkownika, zamówienie usługi i zawarcie umowy

 1. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej na wskazany poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia („zamów”) dostępnego na stronie internetowej Operatora pod adresem www.lh.pl po uprzedniej rejestracji Użytkownika (folder „rejestracja” na stronie głównej www.lh.pl lub pod adresem https://panel.lh.pl/register). Rejestracja może nastąpić również na piśmie poprzez wypełnienia i dostarczenie Operatorowi formularza na adres podany w pkt I ust. 2 powyżej
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje następujące kompletne dane, zgodnie z rzeczywistością:
  • Unikalny wybrany przez niego Identyfikator Klienta (login) zawierający od 3 do 60 znaków,
  • Ustanawia unikalne hasło składające się z minimum 6 a maksimum 20 znaków,
  • Imię i nazwisko (Użytkownik będący Konsumentem) lub pełną nazwę firmy (Użytkownik będący Przedsiębiorcą),
  • numer PESEL, jeżeli użytkownik jest Konsumentem,
  • numer NIP, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,
  • w sposób godzący prawa i dobre imię osób trzecich oraz Operatora.
  • adres (zamieszkania lub siedziby), e-mail, telefon kontaktowy (komórkowy i/lub stacjonarny)
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej
 3. Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i akceptuje ich treść, w szczególności Regulaminem, Specyfikacją oferowanej usługi, Cennikiem, regulaminami promocyjnymi (o ile mają zastosowanie), oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Operatora wyłącznie w zakresie iw celu świadczenia przez Operatora usług celach administracyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r. ze zm., dalej „UODO”). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 6 UODO, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 UODO, z zastrzeżeniem uprawnień Operatora, które wynikają z przywołanej ustawy. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Operatora pod adresem http://www.lh.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci
 4. Zamawiając usługę Użytkownik będący Przedsiębiorcą upoważnia tym samym Operatora do wysyłania pocztą, w tym drogą elektroniczną, informacji na temat oferty Operatora
 5. Umowa o świadczenie danej usługi przez Operatora zostaje zawarta po potwierdzeniu Użytkownikowi przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym/zamówienia adres e-mail
 6. Aktywacja usługi na rzecz Klienta (o ile taka możliwość wynika ze Specyfikacji danej usługi), następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Operatora, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, w tym może nastąpić na bezpłatny okres testowy wskazany w Specyfikacji usługi. Okres testowy służy przetestowaniu danej usługi przez Klienta i sprawdzeniu czy usługa spełnia jego oczekiwania
 7. Umowa jest zawarta na czas trwania danej usługi wynikający ze Specyfikacji wybranej przez Klienta usługi i zawartej umowy od chwili dokonania opłaty za zamówioną usługę (tzn. od dnia uznania rachunku bankowego Operatora), o ile inaczej nie stanowi regulamin promocji danej usługi
 8. Klient otrzyma od Operatora pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail (jeśli oświadczył, że wybiera taką opcję) fakturę PRO FORMA, zawierająca zamówione usługi i opiewająca na kwotę zgodną z cennikiem Operatora z terminem płatności wynoszącym 14 dni
 9. Jeżeli Operator w ciągu terminu wskazanego w ustępie powyżej od momentu potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia nie odnotuje przelewu, zamówienie zostanie anulowane
 10. Odnotowanie przelewu na kwotę zgodną z fakturą PRO FORMA na koncie bankowym Operatora spowoduje aktywację usługi na odpowiedni okres. Operator zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia odnotowania przelewu na swoim koncie
 11. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi będących Przedsiębiorcami i Konsumentów Operator jest uprawniony do poproszenia o dostarczenie kopii dokumentu tożsamość Klienta. Kopia dokumentu tożsamości powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, m.in.: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił Operatorowi
 12. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Operator ma prawo poprosić o dostarczenie dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej
 13. Operator może poprosić Klienta o przesłanie/dostarczenie wyżej wskazanych dokumentów na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W takim wypadku Klient winien przesłać/dostarczyć kopie dokumentów (w tym i skan), w ciągu 7 dni od daty wystosowanie prośby przez Operatora

III Rejestracja i utrzymywanie domen

 1. Zamawiając usługę rejestracji domeny, Użytkownik oświadczą, że nazwa, którą wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora
 2. Użytkownik zamawiając usługę rejestracji domeny udziela Operatorowi pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed rejestrem domen. Zakres reprezentacji obejmuje przetwarzanie danych zmierzające do rejestracji domeny oraz dokonywania wszelkich operacji na domenie zgodnie z dyspozycjami Klienta jak również przekazanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia umowy pomiędzy Operatorem, a Rejestrem domen
 3. W przypadku rejestracji domeny polskiej Klient udziela Operatorowi, z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny lub testu nazwy domeny, a w tym danych dotyczących Klienta, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji lub testu, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi abonenta (Klienta), służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny lub testu nazwy domeny na rzecz Operatora
 4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z utrzymywania domeny, jednak nie przysługuje mu prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty za rejestracje domeny. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów
 5. Zamówienie usługi rejestracji domeny nie oznacza gwarancji jej rejestracji przez Operatora oraz aktywacji
 6. W miarę możliwości, Operator umożliwi rezerwację domeny na warunkach określonych przez rejestratora domen, co nie oznacza gwarancji jej rejestracji ani aktywacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej opcji przez rejestratora domen
 7. Przystąpienie do realizacji usługi rejestracji domeny następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu płatności przez Operatora, o ile nie nastąpiła rezerwacja domeny lub rejestracja domeny przez osobę trzecią przed odnotowaniem płatności, w stosunku do nazwy domeny nie jest prowadzone wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne, oraz pod warunkiem podania przez Klienta kompletnych i zgodnym ze stanem rzeczywistym danych wymaganych przez Operatora celem należytego wykonania usługi
 8. Cena odnowienia domeny z rozszerzeniem .eu po terminie płatności wynosi dwukrotność ceny odnowienia zgodnie z cennikiem. W przypadku niedochowania terminu płatności za prolongatę domeny .pl, Operator ma prawo doliczyć 10 zł netto opłaty za reaktywację domeny
 9. Transfery domen zarejestrowanych u Operatora i objętych promocją przy ich rejestracji, są płatne. Wysokość opłaty wynosi w takim przypadku 50 zł netto. Opłata ta jest znoszona po dokonaniu prolongaty domeny na przynajmniej 1 rok
 10. Postanowienia ust. 5-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami

IV Rejestracja serwera / hostingu / cloud

 1. Operator udostępni Użytkownikowi zasoby serwera zgodne ze Specyfikacją oferowanej usługi,w wybranym przez Użytkownika w zamówieniu zakresie (wariancie) i zgodnie z zawartą umową oraz umożliwi dokonywania instalacji oprogramowania kompatybilnego z oferowanymi technologiami
 2. Klient dokona wszelkich starań, by instalowane oprogramowanie było wolne od błędów i luk w zabezpieczeniach
 3. Klient nie może korzystać z usługi w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (web hosting). Wszelkie próby naruszenia stabilności i integralności systemów Operatora będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
 4. Użytkownik nie może instalować skryptów lub stron www, które nadmiernie obciążają zasoby udostępniane przez Operatora lub godzą w interesy Operatora i pozostałych jego Klientów
 5. W przypadku przekroczenia przez cloud server transferu 1 TB w danym miesiącu rozliczeniowym, Operator ma prawo do zmiany parametrów łącza do 10Mbit/s. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami

V Przedłużanie usług

 1. Na 30, 14 i 7 dni przed datą wygaśniecia usługi, Klient będzie informowany o płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W tym czasie otrzyma fakturę PRO FORMA pocztą tradycyjną lub elektroniczną
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z przedłużeniem usługi
 3. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą PRO FORMA, Operator odpowiednio przedłuży usługę i w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT
 4. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności faktury PRO FORMA uznaje się, że Klient zrezygnował ze świadczonych usług, co skutkuje wygaśnięciem umowy z upływem miesiąca, w którym miała nastąpić płatność i następuje zablokowanie dotąd świadczonych usług przez Operatora. Operator zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy, danych osobowych Klienta z baz danych Operatora, jak i usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Klienta na serwerze Operatora

VI Rozliczenia finansowe

 1. Płatność za rejestracje i utrzymanie domen można wnieść na wielokrotność jednego roku do maksymalnie 5 lat
 2. Kwoty na fakturach PRO FORMA są ustalane na podstawie cennika Operatora

VII Odpowiedzialność i prawa Klienta

 1. Obowiązkiem Klienta jest aktualizowanie, w razie jakichkolwiek zmian i powiadamianie Operatora o aktualnych danych kontaktowych, billingowych (fakturowych) oraz korespondencyjnych. Modyfikacje można wykonywać poprzez Panel Klienta dostępny pod adresem https://panel.lh.pl
 2. świadczona usługa przez Operatora nie może być wykorzystana przez Klienta
  • niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem polskim i miedzynarodowym
  • do propagowania treści uznanych za pornograficzne, erotyczne, warezowe,
  • w celu godzenia w wartości kultu religijnego,
  • do rozpowszechniania plików muzycznych oraz z innych danych w sposób łamiący m.in. prawo autorskie,
  • do propagowania wirusów i SPAMu,
  • w sposób godzący w prawa i dobre imię osób trzecich, w tym Operatora.
 3. Obowiązkiem Klienta jest terminowe regulowanie płatności według faktur PRO FORMA. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności faktury PRO FORMA uznaje się, że Klient zrezygnował ze świadczonych usług, co skutkuje wygaśnięciem umowy z upływem miesiąca, w którym miała nastąpić płatność i następuje zablokowanie dotąd świadczonych usług przez Operatora. Operator zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy, danych osobowych Klienta z baz danych Operatora, jak i usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Klienta na serwerze Operatora
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z usług świadczonych przez Operatora

VIII Odpowiedzialność,prawa Operatora i wykonywanie umowy

 1. W przypadku nieudanej rejestracji domeny, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia nieudanej rejestracji domeny, zwraca Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot na rzecz Klienta będącego Przedsiebiorcą następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem w sposób przez niego wskazany, w tym poprzez zwrot na na wskazany nr rachunku bankowego
 2. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Użytkownika wobec Operatora nie może przekraczać kwoty zamówionej usługi. Ograniczenie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami
 3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości, o tym, że Klient narusza istotne postanowienia łączącej go z Operatorem Umowy, Regulaminu i pozostałych dokumentów odnoszących się do świadczenia danej usługi, w szczególności wykorzystuje świadczone przez Operatora usługi w sposób, o którym mowa w VII ust. 2 lub w IV ust.3 i 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator poinformuje go za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez niego adres e-mail o zamiarze wypowiedzenie mu umowy we wskazanym trybie wskazując przyczynę i uzasadnienie oraz zakreśli dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy Klientowi w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia przez Operatora umowy Klientowi bedacemu przedsiebiorca we wskazanym trybie, a niewykorzystana przez Klienta opłata przepada. Przepadek opłaty nie odnosi się do Klienta będącego Konsumentem
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
  • Zajęcie domeny przez inny podmiot lub osobę trzecią w przypadku nieuregulowania płatności zgodnie z terminem wskazanym przez Operatora
  • Roszczenia wobec Klienta przez osoby lub podmioty trzecie
  • Włamania na usługi Klienta w szczególności poprzez błędy i luki w zabezpieczeniach
  • Utratę lub niezachowanie tajemnicy danych autoryzujących dostęp do narzędzi online udostępnianych przez Operatora
 5. Roszczenia wobec Klienta przez osoby lub podmioty trzecie
 6. Włamania na usługi Klienta w szczególności poprzez błędy i luki w zabezpieczeniach oprogramowania instalowanego przez Klienta
 7. Utratę lub niezachowanie tajemnicy danych autoryzujących dostęp do narzędzi online udostępnianych przez Operatora
 8. Właściwe świadczenie usług wymaga od Użytkownika/Klienta m.in. dostępu do komputera i Internetu oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania o parametrach wskazanych w Specyfikacji usługi. W przypadku wątpliwości, można zwrócić się zapytaniem do Operatora
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta
 10. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99.5 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą za usługę. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 0.5 % czasu w danym miesiącu, Operator przedłuży Klientowi opłacony okres świadczenia danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 0.5 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu

IX Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klientów będących Przedsiębiorcami dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: LH.PL sp. Z o.o., ul. Pamiątkowa 2/6, 61-512 Poznań
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami reklamacje można składać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie, telefonicznie
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej
  • identyfikator Klienta
  • dane Klienta (abonenta), tzn. a) nazwa firmy i nr NIP w przypadku Przedsiębiorców/imię i nazwisko i PESEL w przypadku Konsumentów (osób prywatnych), b) adres, c) kod pocztowy, d) miasto
  • typ zakupionej usługi
  • uzasadnienie
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail). W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej koniecznościKlient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji
 5. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami

X Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć w trakcie czasu jej trwania w każdym czasie, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu świadczeni danej usługi i przed wykorzystaniem w całości pakietu ruchu (transferu), Klient jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu trwania usługi lub do niewykorzystanego pakietu ruchu, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest w całości świadczona przez Operatora, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Klienta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego

XI Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu jak i do wprowadzenia nowego regulaminu poszczególnych usług w trakcie trwania umowy z Klientem
 2. Operator może w trakcie trwania umowy zmienić regulamin lub regulaminy konkretnych usług, w tym i promocji, albo wprowadzić nowy regulamin lub regulaminy, w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmianę warunków świadczenia usług przez inne podmioty np. rejestr domen lub spowodowaną m.in. postępem technicznym lub technologicznym, zmian formalno-organizacyjnych Operatora oraz innych warunków, które, których zmiany wpływają na realizację usług. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Operator poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz dodatkowo poinformuje Klienta, przesyłając na wskazany przez niego adres e-mail treść nowego lub zmienionego regulaminu, lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany w stosunku do Klientów będących Konsumentami nie będą w żaden sposób naruszać praw przez nich nabytych przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, postanowienia zmienionych dokumentów obowiązują od kolejnego okresu rozliczeniowego, o ile nie nastąpi rezygnacja przez Klienta ze świadczonej na jego rzecz przez Operatora usługi
 3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Operatora, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu wskazanego terminu
 4. Postanowienia ust. 2-3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności jak i zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty za świadczone usługi. W przypadku sporów powstałych między Operatorem i Klientem będącym Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient będący Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie
 6. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora

« powrót