Regulamin promocji domeny .eu za 1 zł

<< Powrót

Regulamin określa zasady promocji Domeny .eu za 1 zł

I Postanowienia ogólne

 1. Operatorem jest LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852.
 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu LH.pl dostępnego na stronach https://www.lh.pl
 3. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z Regulaminem LH.pl, zastosowanie ma niniejszy regulamin.

II Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od 16.12.2020 do 23.12.2020.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia promocji.
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi do siedmiu dni po złożeniu zamówienia.

III Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być organizacje, fundacje, stowarzyszenia i firmy posiadające osobowość prawną lub osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadające dokument REGON, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonają w okresie trwania promocji zamówienia na domenę z rozszerzeniem .eu.

IV Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy rejestracji domen z rozszerzeniem .eu za 1 zł na 1 rok.
 2. Uczestnik ma obowiązek na żądanie Operatora przedstawić kopię dokumentów rejestrowych firmy lub podmiotu poprzez wysłanie skanu e-mailem lub faksem w ciągu 3 dni od takiego żądania.
 3. Prolongata domen zamówionych w niniejszej promocji odbywa się na zasadach ogólnych – według cennika dostępnego na stronach https://www.lh.pl
 4. Uczestnik zobowiązuje się do odnowienia domeny przynajmniej na jeden rok przed wytransferowaniem (zmianą rejestratora) domeny. Niezachowanie tego warunku skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł netto. Po jednokrotnej prolongacie domeny, wytransferowanie nie będzie wiązało się z jakimikolwiek opłatami.

V Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym jednocześnie na swoich stronach internetowych.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora.

Masz pytania?

Sprawdź nasz dział pomocy, w którym znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.

Odwiedź dział pomocy

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, korzystając z formularza, livechatu lub infolinii.

Skontaktuj się

Nasze usługi polecają