Regulamin promocji 3 domeny za 3 zł

<< Powrót

Regulamin określa zasady promocji 3 domeny za 3 zł.

I Postanowienia ogólne

 1. Operatorem jest LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852.
 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu LH.pl dostępnego na stronach http://www.lh.pl
 3. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z Regulaminem LH.pl, zastosowanie ma niniejszy regulamin.

II Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od 06.08.2020 do 01.02.2021
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi do siedmiu dni po złożeniu zamówienia.

III Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być organizacje, fundacje, stowarzyszenia i firmy posiadające osobowość prawną lub osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadające dokument REGON, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które:
  • dokonają w okresie trwania promocji zamówienia na domenę z rozszerzeniem .pl, .eu, .com.pl
  • nie korzystały wcześniej z promocji w zakresie rejestracji domen u Operatora,
 2. Z promocji wykluczone są osoby, których numer telefonu komórkowego figurował w bazie klientów LH.pl

IV Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy rejestracji 3 domen o tym samym przedrostku z rozszerzeniem .pl, .com.pl i .eu, rejestracja musi zostać dokonana w jednym zamówieniu.
 2. Uczestnik promocji może zarejestrować każdą z objętych promocją domen za 1 zł na 1 rok.
 3. Uczestnik w ramach promocji może zamówić jedną domenę za 1 zł, dwie domeny za 2 zł lub trzy domeny za 3 zł.
 4. Uczestnik ma obowiązek na żądanie Operatora przedstawić kopię dokumentów rejestrowych firmy lub podmiotu poprzez wysłanie skanu e-mailem lub faksem w ciągu 3 dni od takiego żądania.
 5. Prolongata domen zamówionych w niniejszej promocji odbywa się na zasadach ogólnych – według cennika dostępnego na stronach http://www.lh.pl
 6. Uczestnik zobowiązuje się do odnowienia domeny przynajmniej na jeden rok przed wytransferowaniem (zmianą rejestratora) domeny. Niezachowanie tego warunku skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł netto. Po jednokrotnej prolongacie domeny, wytransferowanie nie będzie wiązało się z jakimikolwiek opłatami.

V Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym jednocześnie na swoich stronach internetowych.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora.

Masz pytania?

Sprawdź nasz dział pomocy, w którym znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.

Odwiedź dział pomocy

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, korzystając z formularza, livechatu lub infolinii.

Skontaktuj się

Nasze usługi polecają