Regulamin Programu Partnerskiego

<< Powrót

Regulamin Programu Partnerskiego LH.PL („Regulamin”)

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie partnerskim, polegającym na polecaniu przez Partnerów Usług Organizatora Nowym Klientom w zamian za Prowizję a także określa zasady przyznawania Prowizji i jej wysokość („dalej jako „Program Partnerski”). Program Partnerski obejmuje również świadczenie przez Organizatora na rzecz Partnera usługi prowadzenia Konta Partnera zgodnie z §2 pkt 16 lit a, b i c Regulaminu. Program Partnerski umożliwia Partnerom otrzymywanie od Organizatora aktualnych informacji o promocjach, produktach, Usługach Organizatora. 
 2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest LH.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@LH.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00 (dalej jako „Organizator”).
 3. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną, przy użyciu serwisu znajdującego się pod adresem: www.lh.pl oraz www.lh.pl/panel.

§2 Definicje

 • Umowa - umowa między Organizatorem a Partnerem dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim, zawierana poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Partner - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w niniejszym Regulaminie, która zawarła Umowę z Organizatorem.
 • Forma elektroniczna (droga elektroniczna) - oznacza informację przekazaną przez Organizatora Partnerowi za pomocą zamieszczenia jej w Serwisie Organizatora, wysłanie wiadomości e-mail na adres pocztowy Partnera lub w wyniku konwersacji prowadzonej przez Livechat dostępny na stronie www.lh.pl/panel.
 • Rejestracja - założenie nowego konta w Serwisie, tzw. Panelu Partnera oraz podanie wszystkich wymaganych przy rejestracji danych, tj. login, imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku Konsumenta adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP.
 • Nowy Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca, która nigdy nie korzystała z Usług Organizatora, 
 • Polecony – Nowy Klient, który zawarł umowę o świadczenie danej Usługi z Organizatorem poprzez Polecenie Partnera.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Nowego Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Organizatorem, w szczególności poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia w formie elektronicznej na stronie Serwisu Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny prawnie dopuszczalny sposób.
 • Konsument – Nowy Klient będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Usług Organizatora jest niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – Nowy Klient będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Usług Organizatora jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz w każdym wypadku Nowy Klient będący osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Usługa - usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Nowego Klienta (zwanego również Poleconym), o parametrach określonych szczegółowo w Specyfikacji usługi, w tym między innymi usługa hostingu, cloud server, usługa pośrednictwa w Rejestracji Domeny na rzecz Nowego Klienta, certyfikat SSL – każdorazowo Usługa jest określona w Specyfikacji usługi.
 • Specyfikacja usługi – szczegółowe warunki i charakterystyka świadczonej przez Organizatora Usługi, dostępna na stronie Serwisu www.lh.pl.
 • Polecenie - każde zgodne z Regulaminem Programu Partnerskiego działanie Partnera, które doprowadziło do Zamówienia i zakupu usług Organizatora przez Poleconego na koncie Poleconego.
 • Sposób Promocji - czynność lub kanał, za pomocą którego Partner udostępnia swój kod rabatowy, link lub identyfikator (Narzędzia służące do Poleceń).
 • Narzędzia służące do Poleceń - są udostępniane Partnerowi przez Organizatora i umieszczone w Panelu Partnera. Narzędzia służące do Poleceń zostały określone w § 5 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 • Serwis - serwis Organizatora znajdujący się pod adresem: www.lh.pl .
 • Panel Partnera/Konto Partnera – konto utworzone w Serwisie na dane Partnera podane zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Partnerowi:
  a) korzystanie z Programu Partnerskiego, 
  b) śledzenie wykonanych Poleceń oraz informacji o statusie ich opłacenia przez Poleconego a także 
  c) uzyskanie informacji w przedmiocie kwoty Salda Prowizji (zgromadzonych środków) na Koncie Partnera. 

Panel Partnera umożliwia również Partnerowi składanie zamówień Usług Organizatora. Jest dostępny pod adresem: www.lh.pl/panel.

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Celem Programu Partnerskiego jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Usług Organizatora na rzecz Nowych Klientów oraz informowanie Partnerów o nowych ofertach, akcjach promocyjnych, produktach i usługach Organizatora, co stanowi przedmiot Umowy.
 2. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego Partner powinien:
  2.1. Zarejestrować konto w Serwisie (Panel Partnera),
  2.2. Zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  2.3. Zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim, udostępnionymi na stronie internetowej Organizatora.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego przez Partnera jest całkowicie dobrowolne.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem, a Partnerem w chwili akceptacji warunków Regulaminu przez Partnera.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 6. Partner zobowiązany jest uczestniczyć́ w Programie Partnerskim w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, Poleconych oraz innych osób trzecich. 
 7. Partnera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Partnera i danych nieistniejących podmiotów. 

§4 Promocja i reklama Usług Organizatora przez Partnera

 1. Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Partnerów będących Przedsiębiorcami.
 2. Każda aktywność Partnera, związana z zachęcaniem Nowych Klientów do skorzystania z usług Organizatora, nazywana jest Promocją. Obejmuje to także reklamę.
 3. Promocja powinna odbywać się zgodnie z aktualnymi materiałami udostępnionymi przez Organizatora w Serwisie w zakładce https://www.lh.pl/program-partnerski („Materiały Organizatora”).
 4. Korzystanie z Materiałów Organizatora jest dobrowolne. 
 5. Partner może wykonywać Polecenia z wykorzystaniem Materiałów Organizatora lub z wykorzystaniem materiałów przygotowanych samodzielnie („Materiały Promocyjne”), z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 poniżej.
 6. W przypadku wykorzystania przez Partnera w Promocji informacji o Usługach Organizatora (w tym cen Usług), Partner zobowiązuje się dbać o ich aktualność.
 7. Treści wykorzystywane przez Partnera do Promocji Usług Organizatora nazywane są Materiałami Promocyjnymi.
  7.1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie Materiały Promocyjne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące Usług Organizatora publikowanych poza jego Serwisem.
  7.2. Organizator ma prawo do monitorowania Materiałów Promocyjnych wykorzystywanych przez Partnera i nakazania zaprzestania rozpowszechniania wybranych Materiałów Promocyjnych, bez podania przyczyny.
  7.3. Partner ma obowiązek natychmiast usunąć wskazane przez Organizatora Materiały Promocyjne.
  7.4. W przypadku zaniechania przez Partnera usunięcia wskazanych Materiałów Promocyjnych Organizator może zawiesić konto Partnera lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  7.5. Organizator służy pomocą Partnerowi w zakresie tworzenia Materiałów Promocyjnych i udzielania informacji o Usługach Organizatora.
 8. Partnerowi nie wolno wykorzystywać form Promocji wskazanych przez Organizatora jako Niedozwolone Sposoby Promocji, określone w § 6 Regulaminu.

§5 Narzędzia służące do Poleceń

 1. Partner może wykonać Polecenie poprzez przekazanie Nowemu Klientowi następujących narzędzi:
  1.1. W celu polecenia Usługi hostingu współdzielonego - Kod rabatowy/promocyjny - ciąg znaków, którego użycie przy składaniu zamówienia hostingu współdzielonego przez Poleconego obniża cenę hostingu w pierwszym roku o 20%. Kod jest generowany i przypisany do Partnera automatycznie, ale na życzenie Partnera może zostać zmieniony. Zmiana nazwy Kodu rabatowego/promocyjnego skutkuje dezaktywacją poprzedniego kodu.
  1.2. W celu polecenia wszelkich Usług Organizatora - Link referencyjny - adres URL zawierający Identyfikator Partnera, przez kliknięcie w który Nowy Klient może przejść do Serwisu Organizatora. Przejście to generuje plik cookies o ważności 1 dnia, na podstawie którego przypisywane jest Polecenie.
  1.3. W celu polecenia wszelkich Usług Organizatora - Identyfikator Partnera - ciąg znaków stanowiący nazwę Partnera. Jego użycie w polu “Konto Polecające” podczas składania Zamówienia przez Nowego Klienta, spowoduje przypisanie Polecenia do Konta Partnera.
 2. Przypisanie Polecenia do Partnera następuje po złożeniu i opłaceniu przez Poleconego Zamówienia. W przypadku, gdy systemy Organizatora wykryją, że:
  2.1. Polecony wykorzystał więcej niż jedno Narzędzie służące do Poleceń, Polecenie zostanie przypisane na podstawie ostatniego Narzędzia użytego przez Poleconego. Przykład: Nowy Klient wchodzi na stronę Organizatora za pomocą Linku referencyjnego Partnera A, a jednak w trakcie dokonywania Zamówienia wpisuje Kod promocyjny/rabatowy Partnera B. Polecenie zostaje przypisane tylko do ostatniego Narzędzia użytego przez Poleconego, a więc do Partnera B.
  2.2. Źródłem Zamówienia Usług Organizatora jest płatna kampania reklamowa wyemitowana przez Organizatora, Polecenie nie zostanie przypisane do Partnera.
  2.3. W ścieżce zakupowej usług Organizatora, przed Partnerem wystąpiła płatna kampania reklamowa wyemitowana przez Organizatora, Polecenie nie zostanie przypisane do Partnera. 

§6 Niedozwolone sposoby promocji i zawieszenie konta Partnera

 1. Partnerowi nie wolno promować Usług Organizatora przy użyciu Niedozwolonych sposobów promocji, do których należą:
  1.1. Umieszczanie w Materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy moralne i obyczajowe (w tym treści pornograficzne lub erotyczne).
  1.2. Wszelkie działania prowadzące do naruszenia praw lub interesów Organizatora.
  1.3. Nieuczciwe pozycjonowanie Materiałów lub Materiałów Promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności przez użycie niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków, używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach, używanie zastrzeżonej nazwy firmy „LH.pl” w nagłówkach, meta-tagach oraz tytule strony.
  1.4. Tworzenie płatnych kampanii promocyjnych wykorzystujących nazwę marki LH.pl.
  1.5. Duplikowanie treści stron Organizatora zawierających Materiały Organizatora lub Materiały Promocyjne i opisy Specyfikacji Usług Organizatora w wielu miejscach.
  1.6. Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych (SPAMU) lub informacji niezgodnych z Materiałami udostępnionymi przez Organizatora.
  1.7. Dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych,  takich jak np. nakłanianie Poleconych do zmiany dostawcy hostingu.
  1.8. Agresywna lub natarczywa Promocja, w szczególności wobec osób, które nie wyraziły na nią zgody.
  1.9. Automatyczne lub nieintencjonalne wywoływanie Linku Partnerskiego po wejściu na stronę internetową lub wiadomość e-mail. Zabronione jest wdrażanie przez Partnerów na stronach internetowych mechanizmów, które powodują automatyczne wywołanie Linku Referencyjnego w celu generowania plików cookies nieświadomemu użytkownikowi tej strony.
  1.10. Modyfikowanie kodu Linku Partnerskiego przez zmianę jego funkcjonalności.
  1.11. Wykorzystywanie Narzędzi służących do Poleceń na stronach o charakterze agregatorów kodów promocyjnych, rabatowych, zniżkowych, porównywarek usług i katalogów firm. Dotyczy to serwisów, których głównym celem jest promowanie wielu usług różnych dostawców oraz prezentowanie wielu kodów rabatowych.
 2. W przypadku wykrycia przez Organizatora, że Partner promuje Usługi Organizatora w wyniku stosowania Niedozwolonych Sposobów Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do Zawieszenia Konta Partnera.
 3. W przypadku wykonania skutecznego Polecenia przez Partnera w wyniku zastosowania Niedozwolonych Sposobów Promocji, Prowizja nie zostanie naliczona, a naliczona Prowizja nie zostanie wypłacona zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu.
 4. Zawieszenie konta Partnera obejmuje:
  4.1. Blokadę możliwości zlecenia wypłaty Prowizji z tytułu Programu Partnerskiego
  4.2. Blokadę możliwości wykorzystania Salda Prowizji w celu opłacenia nowych lub istniejących usług na Koncie Partnera
  4.3. Blokadę naliczania nowych Prowizji
 5. Uchylenie  zawieszenia Konta Partnera następuje w wyniku:
  5.1. Zastosowania się Partnera do postanowień niniejszego Regulaminu
  5.2. Usunięcia wskazanych przez Organizatora Materiałów Promocyjnych, niezgodnych z wymaganiami (§4 pkt 7 Regulaminu).
  5.3. Zaniechania przez Partnera wykorzystywania Niedozwolonych Sposobów promocji (§6 pkt 1 Regulaminu).
 6. Po ponownym uruchomieniu Konta Partnera Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Poleceń dokonanych przez Partnera, w celu wykluczenia Poleceń, które były niezgodne z zasadami Promocji i Reklamy (§ 4 Regulaminu) oraz w konsekwencji nieprzyznania Partnerowi Prowizji zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu.
 7. W przypadku Partnera będącego Konsumentem, Organizator będzie informował o zamiarze Zawieszenia Konta Partnera. 
 8. Organizator nie ma obowiązku powiadomienia o zamiarze Zawieszenia Konta Partnera w poniższych okolicznościach:
  8.1. Zaniechanie zawieszenia Konta Partnera przez Organizatora grozi szkodą Organizatorowi lub osobie trzeciej.
  8.2. Zawieszenie Konta Partnera jest oczywiście uzasadnione
  8.3. Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze działalności Partnera.
 9. Odmowa wykonania czynności opisanych w pkt 5 powyżej wymaganych do uchylenia zawieszenia Konta Partnera prowadzi do Rozwiązania z Partnerem Umowy o Program Partnerski ze skutkiem natychmiastowym.

§7 Prowizja 

 1. Prowizja to kwota, którą za Polecenie oraz odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora, otrzymuje Partner. Obliczanie Prowizji następuje według Stawek Prowizyjnych przypisanych do pierwszego Polecenia Nowemu Klientowi Usług Organizatora (pkt 2 poniżej) oraz według Stawek Prowizyjnych przypisanych za odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora (pkt 3 poniżej), z zastrzeżeniem że w przypadku odnowienia przez Poleconych Usługi hostingu Organizatora, wysokość Prowizji zależy od spełnienia warunków określonych w pkt 4 poniżej. Partnerzy spełniający warunki określone w pkt 4 otrzymują Stawkę prowizyjną Premium, Partnerzy niespełniający tych warunków - Stawkę prowizyjną Standard.
 2. Stawki Prowizyjne za Polecenie nowych Usług przypisane do Usług Organizatora:
  2.1. Hosting współdzielony:
  - orange 15 zł
  - kiwi 20 zł
  - mango 25 zł
  - apple 30 zł
  2.2. Domena: 10%
  2.3. Cloud Server: 10%
  2.4. Certyfikat SSL: 10%
 3. Stawki prowizyjne naliczone odnowienia Usług Organizatora przez Poleconego:
  3.1. Hosting współdzielony: Prowizja Premium (w zależności od spełnienia warunków opisanych w § 7 pkt 4 Regulaminu)
  - orange 30 zł
  - kiwi 45 zł
  - mango 75 zł
  - apple 120 zł
  3.2. Hosting współdzielony: Prowizja Standard (w przypadku niespełnienia warunków opisanych w § 7 pkt 4 Regulaminu):
  - orange 15 zł
  - kiwi 23 zł
  - mango 37 zł
  - apple 60 zł
  3.3. Domena: 10%
  3.4. Cloud server: 10%
  3.5. Certyfikat SSL: 10%
 4. Wysokość Prowizji za odnowienie przez Poleconych usług hostingowych Organizatora uzależniona jest od liczby wszystkich poleconych i aktywnych usług hostingowych a także od liczby nowych Poleceń dokonanych przez Partnera w czasie ostatnich 12 miesięcy. Przez aktywne usługi hostingowe należy rozumieć pakiety hostingowe, z których aktualnie korzysta i które opłaca Polecony.  
  4.1. Stawka Prowizji Premium za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera będzie przyznana Partnerom, którzy:
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting 1- 5 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 2 nowe Polecenia pakietów hostingowych Organizatora,
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting 6-15 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 4 nowe Polecenia pakietów hostingowych Organizatora,
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting 16-25 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 8 nowych Poleceń pakietów hostingowych Organizatora,
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting 26-35 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 14 nowych Poleceń pakietów hostingowych Organizatora,
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting 36-50 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 20 nowych Poleceń pakietów hostingowych Organizatora,
  - przed dniem zawarcia Umowy lub w czasie jej obowiązywania polecili hosting więcej niż 51 klientom i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali przynajmniej 30 nowych Poleceń pakietów hostingowych Operatora
  4.2. Stawka Prowizji Standard za odnowienie przez Poleconego usługi hostingowej będzie przyznawana Partnerom, którzy nie spełniają założeń nowych Poleceń opisanych w pkt 4.1.
  4.3. Partnerowi nie przysługuje Prowizja w sytuacji, gdy przez ostatnie 12 miesięcy nie wykonał żadnego skutecznego polecenia usług hostingowych Operatora. 
 5. Organizator informuje Partnera o warunkach, jakie powinien spełnić w celu otrzymania Prowizji Premium za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera w Panelu Partnera.
 6. Organizator zastrzega możliwość indywidualnego ustalenia z Partnerem wysokości Prowizji, w przypadku, gdy Partner wykonał więcej niż 50 Poleceń i polecone Usługi są aktywne w rozumieniu § 7 pkt 4 Regulaminu.   
 7. Za datę przypisania Prowizji do Konta Partnera uznaje się dzień zaksięgowania opłaty za zakup Usług Organizatora przez Poleconego.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość obliczenia Prowizji w późniejszym terminie, jeżeli z powodów / przeszkód technicznych obliczenie nie nastąpiło w dniu zaksięgowania opłaty za zakup Usług Organizatora przez Poleconego. Obliczanie zostanie wykonane niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zaksięgowania opłaty.
 9. Partnerowi nie przysługuje Prowizja w sytuacji, gdy Polecenie nastąpiło z wykorzystaniem Niedozwolonych Sposobów Promocji lub w przypadku naruszenia przez Partnera zasad opisanych w §4 Regulaminu. W takich sytuacjach Prowizja nie zostaje naliczona na Koncie Partnera a naliczona zostanie poddana korekcie i nie będzie wypłacona Partnerowi. 
 10. Polecony może zostać nowym Partnerem. Partnerowi, który polecił nowego Partnera, nie przysługuje Prowizja od kwot wpłaconych przez Nowych Klientów poleconych przez nowego Partnera.
 11. Partnerowi nie przysługuje Prowizja, gdy dane Poleconego są zbieżne z danymi Partnera, gdy Partner jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Poleconym, gdy polecona usługa znajduje się w koncie Partnera.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, w ramach których Partnerom może przysługiwać dodatkowa Prowizja.
 13. Partner może sprawdzić swoje aktualne Saldo Prowizji w Panelu Partnera
 14. Saldo Prowizji uwzględnia wszystkie niewypłacone środki zgromadzone na Koncie Partnera.
 15. Saldo Prowizji może zostać wykorzystane w następujące sposoby:
  15.1. Opłacenie Usług zamówionych przez Partnera u Organizatora (częściowo lub w całości).
  15.2. Zlecenie Organizatorowi wypłaty środków na konto bankowe Partnera.
 16. Zlecenie wypłaty Prowizji następuje w wyniku przesłanej wiadomości mailowej z autoryzowanego adresu e-mail przypisanego do Konta Partnera, na adres Organizatora: info@lh.pl.
  16.1. Konsumenci zobowiązani są do przesłania wiadomości mailowej z informacją o: kwocie wypłaty Prowizji w ramach zgromadzonego Salda Prowizji na Koncie Partnera, numerze konta bankowego oraz danych niezbędnych do wykonania płatności, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, nawa i adres urzędu skarbowego i pesel. Wypłata Prowizji nastąpi w terminie 14 dni od zlecenie jej wypłaty przez Partnera.
  16.2. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przesłania wiadomości mailowej z załączeniem faktury VAT wystawionej przez Partnera na wartość kwoty netto do wypłaty Prowizji. Faktura VAT musi posiadać 14-dniowy okres zapłaty, a w jej nazwie usługi (tytule) umieszczony powinien zostać Identyfikator Partnera
 17. Zlecenie wypłaty Prowizji nie może obejmować kwoty wyższej, niż zgromadzone w Koncie Partnera Saldo Prowizji.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Poleceń przed wypłatą środków.
 19. Prowizja wypłacana jest nie częściej niż 1 raz w miesiącu i po zgromadzeniu kwoty Salda Prowizji w wysokości minimum 100 zł. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Organizator wypłaci Partnerowi środki zgromadzone w Panelu Partnera, niezależnie od ich wysokości. Wypłacenie środków zgromadzonych w Panelu Partnera nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Partnera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 16.1 lub 16.2 Regulaminu. 
 20. Za dzień wypłaty Prowizji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego można składać w Formie Elektronicznej na adres e-mail: info@lh.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od daty zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać: Identyfikator Partnera, opis zgłaszanej usterki oraz dokumentację potwierdzającą zgłaszane uchybienia.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana z autoryzowanego adresu e-mail przypisanego do Konta Partnera.
 4. W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszonej reklamacji Organizator wezwie składającego reklamację do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Partner zostanie poinformowany z zastosowaniem Formy Elektronicznej.
 6. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie nie oznacza jej uznania przez Organizatora.

§9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Partnerowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. W szczególności Partner będący Konsumentem ma prawo:
  2.1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  2.2. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. Partner będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług. 

§10 Klauzula poufności

 1. Partner zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa Organizatora lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z systemem teleinformatycznym Organizatora (Tajemnica przedsiębiorstwa Organizatora). W szczególności są to wszelkie informacje dotyczące Prowizji (w tym jej wysokości) naliczonej Partnerowi w sposób indywidualny na podstawie § 7 pkt 6 Regulaminu.
 2. Strony oświadczają, że klauzula ta stanowi podjęcie przez Organizatora niezbędnych działań w celu zachowania wskazanych w niej informacji w poufności, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Obowiązki, o których mowa w niniejszej klauzuli obowiązują Partnera 5 lat po rozwiązaniu Umowy.

§11 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Partnera za:
  1.1. Brak zapłaty za Zamówione przez Poleconego Usługi Organizatora.
  1.2. W przypadku wykorzystywania przez Partnera Narzędzia linku referencyjnego, niekorzystania przez Poleconego z technologii cookie, która pozwala na przypisanie Polecenia do Konta Partnera.
  1.3. Opóźnione naliczanie Prowizji lub opóźnione aktualizowanie Salda Prowizji z przyczyn technicznych, z powodu przerw konserwacyjnych, zdarzeń losowych ani innych przyczyn niebędących celowymi działaniami Organizatora.
  1.4. Nieskuteczne wykorzystanie Narzędzi służących do Poleceń przez Poleconego przy składaniu Zamówienia (przykład: błędne wprowadzenie kodu rabatowego, zmodyfikowany link referencyjny, usunięcie plików cookies).
  1.5. Wszelkie inne przyczyny leżące po stronie Poleconego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:
  2.1. Utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim;
  2.2. Szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim w szczególności utratę potencjalnych zysków przez Partnera.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności Organizatora, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu nie dotyczą odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w stosunku do Konsumenta.

§12 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów, osób występujących w imieniu Partnerów jest LH.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@LH.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00 („Organizator”)
 2. Organizator będzie przetwarzał dane:
  a) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej, PESEL lub NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w celu realizacji Umowy, aktywacji Usługi, weryfikacji cesji Umowy  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu udokumentowania zawartej Umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego,
  b) e-mail, numer telefonu Partnera, osoby reprezentującej Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, w celu zapewnienia stałego kontaktu podczas realizacji Umowy, aktualizacji danych osobowych,
  c) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej, NIP Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora m.in. dochodzenia należności, zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa), celów archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
  d) adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu przesyłania Partnerowi przez Organizatora informacji na temat Usług Organizatora, spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam, stanowiących element uczestnictwa w Programie Partnerskim,
  e) pliki cookies zawarte w linku referencyjnym udostępnionym przez Partnera – w celu przypisania danego Polecenia do Partnera, w celu weryfikacji ścieżek zakupowych Klientów i aktywności Klientów na stronach Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dalej jako („Dane Osobowe”),
 3. Dane Osobowe Organizator powierza do przetwarzania podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy, tj. biurom rachunkowym w celu rozliczenia zawartej Umowy, firmom obsługującym systemy informatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze, a także innym odbiorcom danych, tj. m.in. US, GUS, bankom.
 4. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) Organizator może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Partnera uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Organizator może przetwarzać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu łączących go z Partnerem lub Poleconym stosunków umownych, w szczególności do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących łączącej Strony Umowy. Pliki cookies zawarte w Linku referencyjnym będą przechowywane przez Organizatora przez okres 1 dnia. 
 5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Danych Osobowych, Partnerowi i osobie reprezentującej Partnera przysługują w stosownym przypadku, prawa:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) żądania usunięcia Danych Osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Organizatora,
  c) przenoszenia Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania Umowy.
 7. Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Zmiana informacji określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Regulaminu.

§13 Zakończenie Umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku naruszenia przez Partnera istotnego postanowienia Umowy, tj. stosowania Niedozwolonych Sposobów Promocji (w szczególności: stosowania działań prowadzących do naruszenia praw lub interesów Organizatora, nieuczciwego pozycjonowania Materiałów lub Materiałów Promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych, używanie niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków, używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach, tworzenie płatnych kampanii promocyjnych wykorzystujących nazwę marki LH.pl, duplikowanie treści stron Organizatora zawierających Materiały Organizatora lub Materiały Promocyjne i opisy Specyfikacji Usług Organizatora w wielu miejscach, wykorzystywanie Narzędzi służących do Poleceń na stronach o charakterze agregatorów kodów promocyjnych, rabatowych, zniżkowych, porównywarek usług i katalogów firm, naruszenia zasad określonych w § 4 Regulaminu) Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Najpóźniej w dniu zakończenia Umowy lub w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Partner zobowiązany jest natychmiast:
  3.1. Usunąć jakiekolwiek informacje o Organizatorze ze wszystkich Materiałów Promocyjnych, w szczególności wykorzystujące znak towarowy LH.pl.
  3.2. Wykorzystać wszystkie środki zgromadzone na Saldzie Prowizji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 i 11 Regulaminu.  

§14 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1.1. Zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer. z włączoną obsługą JavaScript, i Cookies.
 2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Partnera nie zostaną spełnione, Organizator poinformuje o tym Partnera odrębnym komunikatem po wejściu na stronę Serwisu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji. 
 3. W celu założenia Konta Partnera w Serwisie lub złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie przez Partnera aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Partnerów z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Partnera. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. 
 5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Partnera, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Partner połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Partnera przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi życie z dniem 23.06.2020 roku, przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 21.04.2022 r.
 2. Partnerom, którzy świadczyli usługi Poleceń na rzecz Organizatora przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, Organizator prześle Regulamin na podany w Panelu Partnera adres e-mail, z prośbą o jego zaakceptowanie w terminie 14 dni, pod rygorem wypowiedzenia dotychczasowej łączącej Partnera z Organizatorem umowy.
 3. Brak informacji od Partnera o akceptacji Regulaminu, w czasie 14 dni od powiadomienia Organizatora, o którym mowa w pkt 2 powyżej, uważa się za  brak akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku Partnerów, którzy świadczyli usługi Poleceń na rzecz Organizatora przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu i nie zaakceptowali postanowień Regulaminu, Organizator wypowie zawartą wcześniej umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Regulamin wszedł w życie. Wypowiedzenie to będzie skutkowało zablokowaniem konta Partnera.
 5. Zablokowanie konta Partnera w wyniku wypowiedzenia dotychczasowej łączącej Partnera z Organizatorem umowy skutkuje zawieszeniem naliczania prowizji z tytułu poleceń i odnowień Usług Operatora. 
 6. Partnerowi, którego konto zostało zablokowane przysługuje możliwość wypłaty zgromadzonej prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 pkt. 19 niniejszego Regulaminu.
 7. Partner, któremu wypowiedziana została umowa może ponownie przystąpić do korzystania z Programu Partnerskiego po uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
 8. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 9. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Partner nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej lub udokumentowanej (pod rygorem nieważności) zgody Organizatora.
 11. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku konieczności zmiany niniejszego Regulaminu wynikającej ze zmian warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia niniejszego Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów. 
 12. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Partnerów o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu Partnerskiego na stronie Serwisu Organizatora oraz przesłanie na adres e-mail Partnera podany w Panelu Partnera. 
 13. Zmieniony Regulamin Programu Partnerskiego będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie Programu Partnerskiego, Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Partnera do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim w każdym czasie (§ 13 pkt 1 Regulaminu).

Masz pytania?

Sprawdź nasz dział pomocy, w którym znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.

Odwiedź dział pomocy

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, korzystając z formularza, livechatu lub infolinii.

Skontaktuj się

Nasze usługi polecają