Regulamin LH.pl

<< Powrót

I Definicje i postanowienia ogólne

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z serwisu internetowego Operatora dostępnego pod adresem lh.pl oraz usług świadczonych przez Operatora -będący również regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).,
  2. Operator - spółka LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@LH.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00,
  3. Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta (zwanego również Abonentem), o parametrach określonych szczegółowo w Specyfikacji usługi, w tym między innymi usługa hostingu, cloud server, usługa pośrednictwa w Rejestracji Domeny na rzecz Klienta, certyfikat SSL – każdorazowo usługa jest określona w Specyfikacji usługi.
  4. Użytkownik - korzystająca lub chcą korzystać z Usług Operatora osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
  5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Operatora jest niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Operatora jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz w każdym wypadku Użytkownik będący osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  7. Klient, Abonent - Użytkownik , który zamówił u Operatora Usługę, i zawarł umowę o świadczenie danej Usługi z Operatorem.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Operatorem, w szczególności poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia w formie elektronicznej na stronie serwisu internetowego Operatora pod adresem www.lh.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny prawnie dopuszczalny sposób.
  9. Specyfikacja usługi – szczegółowe warunki i charakterystyka świadczonej przez Operatora Usługi.
  10. Domena – domena internetowa, unikalny adres (nazwa) strony internetowej, tj. alfanumeryczny, ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką zarejestrowany lub który może zostać zarejestrowany.
  11. Rejestracja Domeny – Usługa Operatora polegająca na pośrednictwie w imieniu Klienta przy wprowadzeniu wybranej przez Klienta Domeny do Rejestru Domen i jej utrzymywaniu łącznie z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce Domeny.
  12. Transfer Domeny – Usługa Operatora, możliwość przeniesienia przez Klienta obsługi Domeny, czyli obsługi administracyjnej i rozliczeń finansowych od dotychczasowego operatora Domeny do Operatora lub od Operatora do nowego operatora wskazanego przez Klienta.
  13. Cennik – cennik korzystania z Usług Operatora opublikowany na stronie https://www.lh.pl
  14. Pakiet ruchu (transfer) – wyznaczony w Specyfikacji usługi dostępny limit przesyłu danych z i do sieci Internet liczony na podstawie logów serwera lub na warstwie tcp/ip. Obejmuje on protokoły: http, pop3, imap, smtp, ftp i inne, które są wykorzystywane przez Klienta.
  15. Rejestr Domen – nadrzędna wobec Operatora i Klienta jednostka lub organizacja, która jest odpowiedzialna za rejestrację oraz zarządzanie daną Domeną (np. NASK dla Domen z końcówką .pl).
  16. SPAM – niezamówiona przez adresata informacja, przesłana pocztą elektroniczną do adresata, np. reklama.
  17. Administrator danych osobowych, Administrator - Operator w zakresie w jakim przetwarza on dane osobowe Użytkowników na warunkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług Operatora.
  18. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, instytut badawczy znajdujący się przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie. NASK pełni funkcję rejestru domen internetowych z końcówką ".pl" oraz domen ENUM.
  19. Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający certyfikat SSL, z którym Operator ma zawartą umowę współpracy.
  20. Certyfikat SSL - zbiór danych odnoszący się do klucza prywatnego oraz elektronicznie podpisanego klucza publicznego przez Jednostkę certyfikującą. Jest wydawany dla specyficznych nazw domenowych.
  21. Weryfikacja – upewnienie się przez Jednostkę certyfikującą, czy Klient posiada kontrolę nad domeną i prawa do otrzymania Certyfikatu SSL.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Operator jest odpowiedzialny za świadczenie Usług wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu lh.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z serwisu lh.pl, w tym korzystanie z Usług jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Uzytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Operatora).
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu lh.pl oraz Usług Operatora w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik – gdy jest to konieczne do korzystania z serwisu lub Usług - obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu lh.pl Operatora: (1) komputer, laptop z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) dostęp do telefonu komórkowego z możliwością odbioru wiadomości SMS. Korzystanie z poszczególnych Usług Operatora może wymagać spełnienia innych warunków technicznych niż wskazane wyżej, o czym Operator informuje odrębnie Użytkownika, w tym także w ramach Specyfikacji usługi.

II Rejestracja nowego Użytkownika, Zamówienie Usługi i zawarcie umowy

 1. Zamówienie Usługi za pośrednictwem serwisu lh.pl odbywa w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia (ostatni krok składania Zamówienia jest potwierdzany kliknięciem pola „Potwierdź zakup”) za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu lh.pl Operatora, po uprzedniej rejestracji Użytkownika w serwisie lh.pl (zakładka „panel klienta” na stronie głównej serwisu lh.pl lub pod adresem https://www.lh.pl/panel/register). W przypadku niektórych Usług złożenie Zamówienia może wymagać spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymagań (np. stawianych przez dany Rejestr Domen), o czym Użytkownik jest uprzednio informowany przez Operatora
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje łącznie następujące dane, zgodnie z ze stanem faktycznym:
  1. Unikalny wybrany przez niego Identyfikator Klienta (login) zawierający od 3 do 60 znaków,
  2. Ustanawia unikalne hasło składające się z minimum 6 a maksimum 20 znaków,
  3. Imię i nazwisko (Użytkownik będący Konsumentem) lub pełną nazwę firmy (Użytkownik będący Przedsiębiorcą),
  4. numer PESEL, jeżeli użytkownik jest Konsumentem,
  5. numer NIP, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,
  6. adres (zamieszkania lub siedziby), adres e-mail, telefon kontaktowy (komórkowy i/lub stacjonarny)
  7. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego zarejestrowanego konta w serwisie lh.pl bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie w tym zakresie skierowane do Operatora. Konto zostaje usunięte przez Operatora niezwłocznie w przypadku braku Usług, a w przypadku aktywnych Usług niezwłocznie po zakończeniu okresu ich trwania.
 4. Składając Zamówienie Użytkownik obowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią dokumentów, które dotyczą zamówionej Usługi i akceptuje ich treść, w szczególności Regulamin, Specyfikację usługi, Cennik, regulamin promocji (o ile ma zastosowanie) – są one szczegółowo wskazane i udostępnione Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora zawarte są w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Operatora pod adresem https://www.lh.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci
 5. Umowa o świadczenie danej Usługi przez Operatora zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Operator potwierdza Użytkownikowi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym/zamówienia adres e-mail.
 6. W przypadku Przedsiębiorców Operator ma prawo odstąpić od zawartej umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Operatora.
 7. Aktywacja Usługi (o ile taka konieczność wynika ze Specyfikacji danej Usługi), następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Operatora, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, w tym może nastąpić na bezpłatny okres testowy wskazany w Specyfikacji usługi (jeżeli tak stanowi Specyfikacja usługi). Okres testowy służy przetestowaniu danej Usługi przez Klienta i sprawdzeniu czy Usługa spełnia jego oczekiwania, w tym okresie Klient ma także możliwość opłacenia Usługi i korzystania z niej poza okresem testowym (w takim wypadku po opłaceniu Operator ponownie aktywuje Usługę w terminie określonym wyżej).
 8. Umowa jest zawarta na czas trwania danej Usługi wynikający ze Specyfikacji usługi wybranej przez Klienta i zawartej umowy – rozpoczęcie jej realizacji przez Operatora następuje z chwilą dokonania opłaty za zamówioną Usługę zgodnie z umową na rachunek bankowy Operatora (tzn. od dnia uznania rachunku bankowego Operatora opłatą Klienta), o ile inaczej nie stanowi umowa (w tym Specyfikacja usługi) lub regulamin promocji danej Usługi.
 9. Klient otrzyma od Operatora pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail (jeśli oświadczył, że wybiera taką opcję) fakturę PRO FORMA, zawierająca zgodnie z umową - zamówione Usługi i opiewająca na kwotę ustaloną w umowie zgodnie z Cennikiem Operatora oraz z terminem płatności wynoszącym 14 dni
 10. W przypadku Klientów - Przedsiębiorców, jeżeli Operator w ciągu terminu wskazanego w ustępie powyżej nie odnotuje płatności Klienta, umowę uważa się za niezawartą, a Operator nie jest zobowiązany do realizacji Usługi.
 11. Odnotowanie płatności na kwotę zgodną z fakturą PRO FORMA na koncie bankowym Operatora spowoduje rozpoczęcie realizacji usługi na odpowiedni okres zgodnie z zawartą umową. Operator zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia odnotowania przelewu na swoim koncie.
 12. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i chcących dokonać Transferu Domeny Operator, gdy jest to konieczne, jest uprawniony do poproszenia o dostarczenie do wglądu kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem do wglądu w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, m.in.: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost
 13. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Operator ma prawo wymagać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej.
 14. Operator może poprosić Klienta o przesłanie/dostarczenie wyżej wskazanych dokumentów na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, pisemnie lub osobiście. W takim wypadku Klient winien przesłać/dostarczyć kopie dokumentów (w tym i skan), w ciągu 7 dni od daty wystosowanie prośby przez Operatora. Klient ma prawo odmowy spełnienia prośby Operatora, co może się wiązać z brakiem możliwości realizacji danej Usługi – Operator każdorazowo informuje o tym Klienta.

III Rejestracja i utrzymywanie Domen

 1. Zamawiając Usługę Rejestracji domeny, Użytkownik jest obowiązany do nie naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nazwa Domeny, którą wybrał nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może naruszać regulaminu Rejestru Domeny.
 2. Użytkownik zamawiając Usługę Rejestracji domeny obowiązany jest udzielić Operatorowi pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed Rejestrem Domen. Zakres reprezentacji obejmuje czynności niezbędne do realizacji Rejestracji domeny, w tym przetwarzanie danych zmierzające do rejestracji Domeny oraz dokonywania wszelkich operacji na Domenie zgodnie z dyspozycjami Klienta jak również przekazanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia umowy pomiędzy Operatorem, a Rejestrem Domen.
 3. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość i poprawność adresu e-mail poprzez kliknięcie w link weryfikujący, jeśli zostanie taki wysłany do Klienta.
 4. W przypadku rejestracji Domeny z końcówka „.pl” Klient obowiązany jest udzielić Operatorowi zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności Domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy Domeny lub opcji na nazwę Domeny lub testu nazwy Domeny, a w tym danych dotyczących Klienta, tj. zgody na rejestrację nazwy Domeny, zmianę abonenta nazwy Domeny, usunięcie nazwy Domeny lub opcji lub testu, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy Domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi abonenta (Klienta), służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy Domeny lub opcji na nazwę Domeny lub testu nazwy Domeny.
 5. Zamówienie Usługi Rejestracji Domeny nie oznacza gwarancji jej rejestracji przez Operatora oraz aktywacji w sytuacji gdy dana Domena zostanie uprzednio zarejestrowana lub zarezerwowana na rzecz innego podmiotu, także przez innego operatora lub gdy brak możliwości rejestracji wynika z regulaminu Rejestru Domen.
 6. W miarę możliwości, Operator jeszcze przed otrzymaniem płatności za Usługę umożliwi rezerwację Domeny na warunkach określonych przez Rejestratora Domen, co nie oznacza gwarancji jej rejestracji ani aktywacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że możliwość rezerwacji Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej opcji przez Rejestratora Domen.
 7. Przystąpienie do realizacji Usługi Rejestracji domeny następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po otrzymaniu płatności przez Operatora i pod warunkiem, że (1) wcześniej nie nastąpiła rezerwacja Domeny lub (2) rejestracja Domeny przez osobę trzecią przed otrzymaniem płatności przez Operatora, (3) w stosunku do nazwy Domeny nie jest prowadzone wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne, oraz pod warunkiem podania przez Klienta kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych wymaganych przez Operatora celem należytego wykonania Usługi.
 8. Transfery domen zarejestrowanych za pośrednictwem Operatora są płatne. Wysokość opłaty wynosi w takim przypadku 50 zł netto (61,50 zł brutto). Opłata ta jest znoszona po dokonaniu prolongaty domeny na przynajmniej 1 rok
 9. Wytransferowanie lub przeniesienie Domeny do innego operatora powoduje wygaśnięcie umowy w tym zakresie z Operatorem.
 10. Postanowienia ust. 5-7 powyżej nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

IV Rejestracja Usługi serwera / hostingu / cloud server

 1. Operator udostępni Użytkownikowi zasoby serwera zgodne ze Specyfikacją usługi dla wybranej przez Użytkownika Usługi zgodnie z jego Zamówieniem  i zgodnie z zawartą umową oraz umożliwi dokonywanie instalacji oprogramowania kompatybilnego z oferowanymi technologiami określonymi w Specyfikacji usługi.
 2. Klient jest zobowiązany dołożyć starań, by instalowane oprogramowanie było wolne od błędów i luk w zabezpieczeniach.
 3. Klient nie może korzystać z Usługi w sposób bezprawny i niezgodny z jej przeznaczeniem określonym w Specyfikacji usługi. Jeżeli Specyfikacja usługi nie stanowi inaczej, to Usługa jest przeznaczona przede wszystkim do utrzymywania strony lub stron internetowych Klienta (web hosting), przechowywania plików oraz nie jest przeznaczona do wysyłania masowych mailingów (w tym także SPAM). Wszelkie niezgodne z umową próby naruszenia stabilności i integralności systemów Operatora mogą być podstawą do wstrzymania realizacji Usługi lub w uzasadnionych wypadkach rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienie opisane w zdaniu poprzednim nie może naruszać praw Konsumenta.
 4. Użytkownik nie może instalować skryptów lub stron www, które nadmiernie obciążają zasoby udostępniane przez Operatora lub godzą w interesy Operatora i pozostałych jego Klientów. Operator jest zobowiązany poinformować Użytkownika o zaistnieniu sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim w razie jej wykrycia. W przypadku Przedsiębiorców Operator ma prawo w takim wypadku wstrzymać realizację Usługi lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku przekroczenia przez cloud server transferu 1 TB w danym miesiącu rozliczeniowym, Operator ma prawo do zmiany parametrów łącza do 10Mbit/s. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 6. Klient zobowiązany jest do przywrócenia kopii zapasowej samodzielnie w przypadku utraty lub zniszczenia danych przez Klienta.

V Certyfikaty SSL

 1. Operator nie jest Jednostką certyfikującą, świadczy jedynie Usługę zamówienia Certyfikatu SSL w Jednostce certyfikującej.
 2. Operator nie może zagwarantować wydania Certyfikatu SSL dla danej domeny, ostateczna decyzja należy do Jednostki certyfikującej.
 3. Certyfikat SSL jest wydawany przez Jednostkę certyfikującą na 1 rok lub 2 lata, a okres liczy się od pozytywnej Weryfikacji – dotyczy to zarówno pierwszego wydania Certyfikatu SSL jak i odnowienia o kolejny okres.
 4. Certyfikat SSL jest wydawany na daną domenę, po dokonaniu Zamówienia Klient nie ma możliwości zmiany nazwy domeny, na którą Certyfikat SSL ma zostać wydany.
 5. Po dokonaniu Zamówienia i rozpoczęcia procesu Weryfikacji, Klient zobowiązany jest do spełnienia warunków Weryfikacji Jednostki certyfikującej w ciągu 72 godzin.

VI Przedłużanie usług

 1. Na 30, 14 i 7 dni przed datą wygaśnięcia okresu świadczenia danej Usługi ciągłej (np. Rejestracja Domeny), Klient będzie informowany o możliwości jej przedłużenia na kolejny okres i płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W tym czasie otrzyma fakturę PRO FORMA pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z przedłużeniem Usługi.
 3. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą PRO FORMA, Operator odpowiednio przedłuży Usługę i w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT
 4. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności faktury PRO FORMA Operator przyjmuje, że  Klient nie zamierza przedłużać świadczonych Usług, co skutkuje wygaśnięciem dotychczasowej umowy z upływem okresu na który została zawarta. Operator zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy, danych osobowych Klienta z baz danych Operatora, jak i usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Klienta na serwerze Operatora.
 5. Klient niezależnie od regulacji zawartej w postanowieniach 1-4 powyżej ma prawo złożyć ponowne Zamówienie na Usługę na standardowych zasadach wskazanych w Regulaminie.

VII Rozliczenia finansowe

 1. Płatność za rejestracje i utrzymanie Domen można wnieść jednorazowo na wielokrotność jednego roku do maksymalnie 5 lat.
 2. Kwoty na fakturach PRO FORMA są ustalane zgodnie z umową na podstawie Cennika Operatora

VIII Odpowiedzialność i prawa i obowiązki Klienta

 1. Obowiązkiem Klienta jest aktualizowanie, w razie jakichkolwiek zmian i powiadamianie Operatora o aktualnych danych kontaktowych, billingowych (fakturowych) oraz korespondencyjnych. Modyfikacje można wykonywać w szczególności poprzez Panel Klienta dostępny pod adresem https://www.lh.pl/panel
 2. Obowiązkiem Klienta jest zachowanie loginu i hasła w tajemnicy, nie udostępnianie go osobom trzecim albo jedynie osobom upoważnionym przez Klienta.
 3. Obowiązkiem Klienta jest gdy ma to zastosowania aplikowanie aktualizacji bezpieczeństwa w oprogramowaniu (np. CMS) zainstalowanym na Usłudze.
 4. Obowiązkiem Klienta jest dbanie o to, by za pośrednictwem udostępnianej mu Usługi nie były przechowywane ani dystrybuowane szkodliwe oprogramowanie, infekcje, wirusy oraz aplikacje mogące spowodować zakłócenia działania urządzeń Operatora lub innych użytkowników Internetu.
 5. Świadczona Usługa przez Operatora nie może być wykorzystana przez Klienta:
  1. niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem polskim i międzynarodowym,
  2. niezgodnie z umową o korzystanie z danej Usługi, w tym niezgodnie z regulaminem Rejestru domen – jeżeli ma zastosowanie;
  3. do propagowania treści uznanych powszechnie za pornograficzne, erotyczne, warezowe,
  4. w celu godzenia w wartości kultu religijnego,
  5. do rozpowszechniania plików muzycznych oraz z innych danych w sposób łamiący przepisy prawa, w tym m.in. prawo autorskie,
  6. do propagowania wirusów i SPAMu,
  7. w sposób bezprawnie godzący w prawa i dobre imię osób trzecich, w tym Operatora.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Operatora na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

IX Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Operatora oraz wykonywanie umowy

 1. W przypadku nieudanej Rejestracji Domeny, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia nieudanej Rejestracji Domeny, zwraca Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem w sposób przez niego wskazany, w tym poprzez zwrot na wskazany nr rachunku bankowego
 2. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Użytkownika wobec Operatora nie może przekraczać ceny zamówionej Usługi. Ograniczenie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami
 3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości, o tym, że Klient narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, istotne postanowienia łączącej go z Operatorem umowy, Regulaminu i pozostałych dokumentów odnoszących się do świadczenia danej Usługi, w szczególności wykorzystuje świadczone przez Operatora Usługi w sposób, o którym mowa w VIII ust. 5 lub w IV ust.3 i 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator poinformuje go o zamiarze wypowiedzenie mu umowy we wskazanym trybie wskazując przyczynę i uzasadnienie oraz zakreśli dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy Klientowi Konsumentowi w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia przez Operatora umowy Klientowi Przedsiębiorcy we wskazanym trybie, niewykorzystana przez Klienta opłata przepada. Przepadek opłaty nie odnosi się do Klienta będącego Konsumentem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy za
  1. Zajęcie Domeny przez inny podmiot lub osobę trzecią w przypadku nieuregulowania płatności zgodnie z terminem wskazanym przez Operatora
  2. Roszczenia wobec Klienta przez osoby lub podmioty trzecie
  3. Włamania na usługi Klienta w szczególności poprzez błędy i luki w zabezpieczeniach
  4. Utratę lub niezachowanie tajemnicy danych autoryzujących dostęp do narzędzi online udostępnianych przez Operatora.
 5. Właściwe świadczenie Usług wymaga od Użytkownika m.in. dostępu do komputera i Internetu oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania o parametrach wskazanych w Specyfikacji usługi. W przypadku wątpliwości, można zwrócić się zapytaniem do Operatora.
 6. Operator nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta.
 7. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do naruszenia umowy uniemożliwiającego świadczenie Usługi. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99.5 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą za Usługę. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej Usługi trwający przez okres przekraczający 0.5 % czasu w danym miesiącu, Operator przedłuży Klientowi opłacony okres świadczenia danej Usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej Usługi, następujące po upływie 0.5 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 8. Regulacja zawarta w postanowieniu 7 nie ogranicza ani nie wyłącza praw Konsumenta do dochodzenia odszkodowania od Operatora na zasadach ogólnych. W przypadku Przedsiębiorców regulacja zawarta w postanowieniu 7 stanowi jedyną formę odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w związku z brakiem dostępności Usługi Operatora.
 9. Operatora jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Przedsiębiorcę. W zakresie weryfikacji Operator uprawniony jest m.in. do zażądania od Przedsiębiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Operator uprawniony jest zawieszenia Usług Przedsiębiorcy na czas trwania weryfikacji.
 10. Operator w przypadku naruszenia Regulaminu przez Przedsiębiorcę może wypowiedzieć mu umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia
 11. Operator nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 12. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Operatorowi przez takiego Przedsiębiorcę opłat za korzystanie z Usług Operatora w ostatnich 12 miesiącach przed wystąpieniem szkody. Operator ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

X Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klientów będących Przedsiębiorcami dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: LH.PL sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami reklamacje można składać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie, telefonicznie
 3. Zalecamy podać w reklamacji (poniższe wyliczenie ma charakter obowiązkowy w przypadku Przedsiębiorców oraz przykładowy w przypadku Konsumentów):
  1. identyfikator Klienta
  2. dane Klienta (abonenta), tzn. a) nazwa firmy i nr NIP w przypadku Przedsiębiorców/imię i nazwisko i PESEL w przypadku Konsumentów (osób prywatnych), b) adres, c) kod pocztowy, d) miasto
  3. typ zakupionej usługi
  4. uzasadnienie
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail) lub na inny adres wskazany przez Konsumenta. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej konieczności. Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji

XI Odstąpienie od umowy przez Konsumentów

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów i zawieranych przez nich umów na odległość z Operatorem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem par. XI ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenia kierowane do Operatora można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w par. XIII Regulaminu.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Konsumentów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedury

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów.  
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie serwisu LH.pl, poczta elektroniczna (e-mail: info@LH.pl,) oraz poczta tradycyjna (ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z Operatorem informacje dotyczące korzystania z serwisu lh.pl i Usług Operatora. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak i do wprowadzenia nowego regulaminu poszczególnych Usług w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmianę warunków świadczenia Usług przez inne podmioty np. Rejestr Domen lub spowodowaną m.in. postępem technicznym lub technologicznym, zmian formalno-organizacyjnych Operatora oraz innych warunków, które, których zmiany wpływają na realizację Usług.
 2. Zmiany Regulaminu, jak i wprowadzenie nowego regulaminu poszczególnych Usług, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie mają zastosowania do już złożonych Zamówień oraz zawartych, realizowanych lub wykonanych umów z Konsumentami – w tym wypadku do zakończenia dotychczasowej umowy stosuje się regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 3. Operator może w trakcie trwania umowy z Przedsiębiorcą zmienić regulamin lub regulaminy konkretnych Usług, w tym i promocji, albo wprowadzić nowy regulamin lub regulaminy. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Operator poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz dodatkowo poinformuje Klienta, przesyłając na wskazany przez niego adres e-mail treść nowego lub zmienionego regulaminu, lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, postanowienia zmienionych dokumentów obowiązują od kolejnego okresu rozliczeniowego, o ile nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianach rezygnacja przez Klienta ze świadczonej na jego rzecz przez Operatora Usługi.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie,  zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Operatora.
 5. Postanowienia ust. 2-3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w Specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności jak i zmian w Cenniku, w przypadku zmiany opłaty za świadczone Usługi.
 6. W przypadku sporów powstałych między Operatorem i Klientem będącym Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient będący Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

Masz pytania?

Sprawdź nasz dział pomocy, w którym znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań.

Odwiedź dział pomocy

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, korzystając z formularza, livechatu lub infolinii.

Skontaktuj się

Nasze usługi polecają